Polityka Prywatności

TOBIS Nieruchomości sp. z o.o. szanuje prywatność użytkownika i chroni dane osobowe, które przetwarza. Gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem RODO. Poniżej opisano, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych (“STRONY Internetowe”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest TOBIS Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce, ul. Słoneczna 1 62-069, NIP 7272648842, REGON 364032239.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Możesz swobodnie korzystać z naszych Stron internetowych bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Wszystkie dane (np. imię, nazwisko, płeć, adres, numer telefonu lub adres e-mail), które bezpośrednio lub pośrednio Ciebie identyfikują (“DANE OSOBOWE” lub „DANE”) i które udostępniasz nam za pośrednictwem Stron internetowych (lub w inny sposób komunikując się z TOBIS Nieruchomości), są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz nam w związku z zawieranymi z Nami transakcjami lub podczas kontaktu z Nami. Są to w szczególności dane podane w związku z zawieranymi umowami lub w związku z wystąpieniem do Nas o podjęcie działań jeszcze przed zawarciem umowy, korespondując lub w inny sposób kontaktując się z nami, występując o wystawienie faktury lub innych dokumentów, składając reklamację w ramach rękojmi lub gwarancji, rozwiązując lub odstępując od umowy, zapisując się do Newslettera lub rejestrując się w sklepie internetowym. Dane osobowe mogą pochodzić również od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, czy strony zawartej z Nami umowy.

W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem banku, instytucji płatniczej lub innego podmiotu, uzyskamy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność lub rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot należności na Twoją rzecz.

Możemy przetwarzać również dane odnoszące się do Twoich zachowań, dotyczące dokonywanych przez Ciebie transakcji, historii korespondencji i kontaktów z Nami, aktywności na naszej stronie internetowej, naszym profilu na serwisach społecznościowych czy naszych kontach na stronach podmiotów trzecich, takie jak: przeglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja i kontakty, opinie o nas i oferowanych przez nas usługach.

W przypadku konieczności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń możemy przetwarzać w tym celu takie dane jak: numer PESEL, NIP lub adres zamieszkania, uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Bazy Internetowej REGON lub innych publicznie dostępnych ewidencji i rejestrów, prowadzonych przede wszystkim przez sądy lub organy administracji publicznej.

Gromadzone dane obejmują w szczególności:

 • nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail (oraz nazwa firmy, adres firmy, dane kontaktowe firmy i inne dane firmowe, jeśli korzystasz ze Strony internetowej TOBIS Nieruchomości sp. z o.o.);
 • poświadczenia logowania, jeśli tworzysz konto na Stronie internetowej;
 • informacje rozliczeniowe, takie jak adres do wysyłki, numer karty kredytowej lub debetowej, numer weryfikacyjny i data ważności;
 • informacje o zakupach lub innych transakcjach z TOBIS Nieruchomości sp. z o.o.;
 • informacje na temat obsługi klienta i interakcji serwisowych z TOBIS Nieruchomości sp. z o.o.;
 • informacje dotyczące atrybutów, które wybierasz w związku ze swoimi urządzeniami; i/lub
 • wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się przekazać bezpośrednio do TOBIS Nieruchomości sp. z o.o. w związku z korzystaniem z naszych Stron internetowych.

Podczas korzystania ze Stron internetowych gromadzimy również pewne informacje w sposób zautomatyzowany, czasami z pomocą innych podmiotów działających w naszym imieniu, wykorzystując różne technologie, w tym pliki cookie i podobne narzędzia. Zbieramy i analizujemy informacje, takie jak Twój adres IP, typy przeglądarek, język przeglądarki, system operacyjny, kraj, z którego uzyskałeś dostęp do usług, atrybuty oprogramowania i sprzętu (w tym identyfikatory urządzeń), strony odsyłające i strony wyjściowe oraz adresy URL, typ platformy, liczba kliknięć, pobierane pliki, nazwy domen, strony docelowe, oglądane strony oraz kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, warunki, z których korzystasz podczas wyszukiwania na naszych Stronach internetowych, data i godzina, kiedy korzystasz z danej Strony internetowej i przesłałeś lub wysłałeś bądź zamieściłeś zawartość, dzienniki błędów oraz inne podobne informacje.

Gdy “Lubisz” lub “obserwujesz” TOBIS Nieruchomości sp. z o.o. w serwisach LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube lub innych mediach społecznościowych, możemy gromadzić dane, w tym Twoje nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie zamieszczone przez Ciebie komentarze lub treści istotne dla TOBIS Nieruchomości sp. z o.o.. Zbieramy również Twoje dane, gdy zapiszesz się do jednej z naszych promocji lub prześlesz do nas informacje za pośrednictwem portali społecznościowych. W przypadku korzystania z funkcji udostępniania w serwisach społecznościowych, wtyczek do tych serwisów lub podobnych na stronie www.tobism.pl  odpowiednia platforma mediów społecznościowych będzie mogła zauważyć Twoją wizytę w witrynach TOBIS Nieruchomości sp. z o.o..

Niniejsza witryna zawiera tzw. pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zbioru plików cookie, zachęcamy byś zapoznał się z informacją o stosowaniu plików cookie.

Witryny mogą zawierać łącza do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli innych stron internetowych, do których linki znajdują się na Stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na innych stronach internetowych.TOBIS Nieruchomości sp. z o.o.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI OKRES?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem z Nami umowy (np. dokonania wyceny towaru lub usługi, poinformowania o dostępności towaru, negocjacji ceny) na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO – przez czas niezbędny do realizacji umowy;
 • wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obejmujących:
    1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady (jeżeli przysługuje) – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady,
    2. obowiązki z tytułu odstąpienia – przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy,
    3. obowiązki wynikające z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym wystawienie faktury lub innych wymaganych dokumentów − przez okres niezbędny do wystawienia faktury lub innych wymaganych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania wymagany przepisami prawa,
    4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu internetowego lub strony trzeciej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, obejmujących:
    1. wewnętrzne cele administracyjne (w szczególności analityka, prowadzenie statystyk, tworzenie zestawień, badania satysfakcji klientów i potrzeb funkcjonowania sklepu internetowego, ulepszenie struktury i zawartości strony internetowej, rozwój i doskonalenie strony internetowej przez analizę na poziomie zagregowanym zachowań użytkowników na stronie, doskonalenia oferowanych produktów i usług) − przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wykonania działań podjętych na Twoje żądanie w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy,
    2. wsparcie obsługi klienta i informowania o zmianach w funkcjonowaniu sklepu internetowego – przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wykonania działań podjętych na Twoje żądanie w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy,
    3. udział w konkursach lub ankietach – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagrody, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu,
    4. marketing bezpośredni produktów i usług, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego Naszych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej (przedstawienia oferty towarów i usług, promocji, informacji o wydarzeniach, akcjach, ofertach specjalnych) – do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu,
    5. ochrony przed nadużyciami oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w przypadkach dochodzenia przez Nas roszczeń czy zawiadamiania właściwych organów przez czas trwania postępowania w tym przedmiocie,
    6. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji − do czasu przedawnienia roszczeń lub ustania Naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
    7. ustalenie, dochodzenie, zabezpieczenie roszczeń lub zabezpieczenie przed roszczeniami, które mogą być związane z naruszeniem obowiązków umownych lub prawnych – do czasu przedawnienia roszczeń;
 • na podstawie wyrażenia odrębnej zgody np. na korzystanie z usługi Newsletter lub marketing bezpośredni produktów i usług, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego Naszych produktów i usług lub produktów i usług strony trzeciej (przedstawienia oferty towarów i usług, promocji, informacji o wydarzeniach, akcjach, ofertach specjalnych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a po wycofaniu zgody przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (jeżeli istnieją).

CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów dla których dane są przetwarzane. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jesteś zobowiązany do ich podania. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia z Nami umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. Brak podania Twoich danych osobowych może uniemożliwić:

 • dokonania zakupu w Naszym sklepie internetowym i realizację zamówienia,
 • podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem z Nami umowy (np. dokonania wyceny towaru lub usługi, poinformowania o dostępności towaru, negocjacji ceny),
 • rejestracji w sklepie internetowym,
 • wystawienie faktury VAT lub innych wymaganych dokumentów oraz dokonanie rozliczeń podatkowych,
 • rozpatrzenie reklamacji w ramach rękojmi za wady lub gwarancji lub innych kierowanych do Nas spraw,
 • rozpatrzenie i wykonanie obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,
 • zapisanie się do Newslettera,
 • przedstawienia oferty towarów i usług, skorzystania z promocji, wydarzeń, akcji oraz ofert specjalnych.

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, zniszczeniem uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem. Liczba osób mających dostęp do danych osobowych jest ograniczona.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, które świadczą pracę lub usługi na Naszą rzecz i potrzebują w tym celu Twoich danych osobowych:

 • Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy,
 • podmioty przetwarzające dane w Naszym imieniu świadczące usługi:
    1. informatyczne lub udostępniającym Nam narzędzia teleinformatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,
    2. doradcze, konsultacyjne oraz audytowe, księgowe, rachunkowe i podatkowe,
    3. marketingowe, analityczne, badawcze,
 • inni administratorzy:
    1. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
    2. dostawcy dokonujący przewozu przesyłek towarowych lub świadczący usługi spedycji,
    3. podmioty obsługujące płatności (banki, instytucje płatnicze, inne podmioty) oraz prowadzące działalność kredytową/pożyczkową,
    4. zakłady ubezpieczeń,
    5. podmioty świadczące pomoc prawną,
    6. podmioty świadczące usługi windykacyjne lub nabywające wierzytelności,
    7. podmioty z grupy Sprzedającego w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty;
 • podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z grupy Sprzedającego lub zewnętrznych usługodawców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli takie państwa nie zapewniają podobnego poziomu ochrony danych, zastosujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, wprowadzając standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską bądź inne rozwiązania (aby uzyskać kopię takich środków bezpieczeństwa, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Entalpia).

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzana Twoich danych osobowych (art.18 RODO),
 • prawo do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Swoje prawa możesz wykonać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem biuro@tobism.pl

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.